Skip to content

Fagdag med opptak - fordelene illustrert

Her ser du hvorfor dere bør velge neste fagdag med opptak. Arbeidsgiver vil umiddelbart realisere store effektivitetsgevinster, og har dessuten verdier “i opplæringsbanken” som kan utnyttes når som helst.

Muligheter
Vanlig
fagdag
   Fagdag
med opptak

Realisér de store gevinstene som ligger i det digitale opptaket!
1. Repetisjon for dem som var tilstede på fagdagen:
Kan det repeteres når som helst, så mange ganger man vil, og kun de temaer man selv ønsker?
Kan fagdagen sees på nytt på mobil, nettbrett, PC og andre plattformer uten å måtte laste ned noe program?
Kan også gullkornene fra egen fagdag sees på nytt, dvs akkurat de spørsmål og temaer vi i vår kommune var særlig opptatt av, og hadde gode diskusjoner rundt?
2. Personell som ikke deltok kan likevel få med seg hele fagdagen:
Kan de som var sykemeldt eller hjemme med sykt barn likevel få med seg hele fagdagen?
Kan de som har ulike typer permisjoner likevel få med seg hele fagdagen?
(F. eks. svangerskaps-, utdannings- eller velferdspermisjon.)
Kan hele fagdagen sees på av de som av andre grunner var fraværende selve dagen?
Kan de som kom litt senere eller måtte gå litt tidligere likevel få med seg hele fagdagen?
3. Mye større fleksibilitet for tjenesten og tjenesteleder i planlegging og gjennomføring av fagdager:
Kan selve fagdagen gjennomføres uten at de som må beholdes i aktiv tjeneste går glipp av den?
(En viss minimumsbemanning må ofte beholdes i aktiv tjeneste.)
Kan dato for fagdagen fastsettes mer fleksibelt selv om det allerede tidlig er klart at flere ikke kan være tilstede akkurat denne dagen?
Kan man unngå å måtte ta kostnaden med en ny fagdag for at fraværende skal kunne få med seg fagdagen?
Kan man unngå å måtte prioritere mellom hvilke ansatte som skal få gjennomføre opplæringen?
Kan ledelsen sikre og dokumentere at hele tjenesten har fått den faglige opplæringen fagdagen ga?
(F. eks. etter pålegg om opplæring i en tilsynsrapport.)

Digitale opptak åpner også helt nye muligheter – verdier i opplæringsbanken!
4. Opplæring av nyansatte etter fagdagen:
Kan personer som blir ansatt (lenge) etter fagdagen få tilgang til fagdagen?
(Opprinnelig oppdragsgiver får 50 % rabatt på ordinær pris for tilleggstjenesten "senere visning".)
(via "senere visning")
5. Fagdagen tilgjengelig for tidligere utelukkede personellgrupper:
Kan personell som på grunn av språkbarrierer ikke forstår norsk tilstrekkelig likevel få nyttiggjort seg fagdagen?
(Nyankomne asylsøkere, flyktninger eller dårlig språkintegrerte personer med oppholdstillatelse kan få tilgang via tilleggstjenesten "teksting".)

(via "teksting")

6. For hurtig integrering av fremmedspråklig personell:
Kan fremmedspråklig personell med uoverkommelige språkbarrierer og raskt behov for kvalifisering/ integrering/ opplæring likevel få nyttiggjort seg fagdagen?
(F. eks. kan ukrainere eller syrere som trenger rask kvalifisering til norsk helse- og omsorgstjeneste få tilgang via tilleggstjenesten "teksting" til ukrainsk, hhv arabisk. Samme opplæring for denne gruppen hadde ellers krevd kostbar simultantolk tilstede i tolkeoppdrag hele fagdagen.)
(via "teksting")
7. Som arbeidsverktøy i pågående prosjekter:
Kan man benytte gjennomgangen av temaer fra fagdagen videre i senere gruppearbeid, for å etablere eller forbedre rutiner, arbeidsprosesser, behandle avvik etc.
(Fastsetting av nye rutiner/ retningslinjer i kommunen i henhold til regelverket, behandle avvik mv. Forutsetter at temaet var inkludert i fagdagen.)
8. For oppfylling av urfolks rettigheter, menneskeretter mv:
Kan fagdagen bidra til oppfylling av den samiske urbefolkningens grunnlovfestede rettigheter til å få opplæring tilpasset sitt eget morsmål?
(Forpliktelsene følger av ILO-konvensjon nr 169 av 27.6.1989, Art 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Grunnloven § 108, se også Sameloven § 3-9. Kan oppfylles via tilleggstjenesten "teksting" til de(t) aktuelle samiske språk.)
(via "teksting")
Kan fagdagen bidra til oppfylling av FN-konvensjonen om rettigheter til helsepersonell med nedsatt funksjonsevne (CRPD-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne).
(Forbudet mot å diskriminere på grunn av funksjonsnedsettelse i arbeid og sysselsetting følger av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) av 13.12.2006 nr 34 artikkel 27, og diskrimineringsloven § 6. Brudd på plikten til "universell utforming" i diskrimineringsloven kapittel 3 regnes som diskriminering etter diskrimineringsloven § 12. Kan oppfylles via tilleggstjenester som "tegnspråktolking" for døve og hørselshemmede og "punktskriftoversettelse" for blinde og svaksynte.)
(via "tegnspråktolking" eller "punktskriftoversettelse")
9. Som forberedelser i særlige saker:
Kan fagdagen benyttes som verktøy for planlegging og forberedelse for helsepersonell før deltakelse i rettsmøter mv i domstol eller fylkesnemnda som vitne eller tiltalt, formell forklaring for andre personer/ organer, oppmøte i klageorgan etc.
(Forutsetter at temaet var inkludert i fagdagen.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.