Skip to content


FAQ - ofte stilte spørsmål

A. Generelle spørsmål

1. Hvorfor skal vi arrangere en fagdag med helsejuridiske temaer?
Hvorfor skal vi arrangere en fagdag med helsejuridiske temaer?

En første god grunn er at det er et lovsatt krav. Lurer du på hvilke konkrete krav lovgivningen stiller, har Helseadvokaten skrevet en oversikt i denne artikkelen.

En annen god grunn er for å forhindre at helsepersonellet blir personlig ansvarlig, og i verste fall setter egen autorisasjon og lisens på spill. bidra til kompetanseheving hos helsepersonellet i kommunen. Sørger ikke kommunen for å ivareta kravet til etterutdanning og kompetanseheving hos helsepersonellet i kommunen, settes fort helsepersonellet i en situasjon hvor de blir personlig ansvarlig etter helsepersonelloven for feil, svikt og svakheter i tjenesten. Med et slikt personlig ansvar er det gjerne en mager trøst for helsepersonellet om også kommunen blir ansvarlig for systemfeil. Helsepersonellet har derfor en sterk egeninteresse i å etterspørre jevnlige opplæring og oppdateringer i helserettslige temaer.

En tredje god grunn er for å forebygge mulige kritiske merknader fra tilsynsmyndigheter, eventuelt korrigere og iverksette tiltak etter kritikk og pålegg fra tilsynsmyndigheter. Det beste er naturligvis å være i forkant, ved å sørge for (frivillig) kompetanseheving av helsepersonellet, som ledd i den daglige driften av helse- og omsorgstjenesten. Dette viser at kommunen/ tjenesteområdet/ deltjenesten, sykehuset e.l. ivaretar lovkravene til å sørge for opplæring og videreutdanning av helsepersonellet slik loven forutsetter.

Det er ikke alltid man er i forkant av problemstillingen, og da krever internkontrollrutiner og Kvalitetsforbedringsforskriften at man håndterer problemene når de oppstår. Ingen kan forvente at alt skal være feilfritt hos alle til enhver tid. Flere kommuner tar kontakt med Helseadvokaten etter at de har fått en tilsynsrapport med flere kritiske merknader til for eksempel kommunens organisering av sine deltjenester, eventuelt kompetansemangler hos ledende ansatte, eller hvor man rett og slett fastslår at kommunen ikke har fulgt lovpålagte krav. Fagdager, kurs etc fra Helseadvokaten gir i slike tilfeller håndfast dokumentasjon for iverksatte kompetansehevingstiltak, som kommunen og andre kan benytte til å "kvittere ut" slik kritikk i forhold til omgivelser (ledelse, publikum, presse, tilsynsmyndigheter etc).

En fjerde grunn er for å ivareta forventningene hos pasientene selv, pårørende og brukere. Enten man vil eller ei legger rettsreglene føringer på tjenestene, og skaper forventninger hos pasienter, foreldre og pårørende. Mange pasienter, pårørende og foreldre har også hatt en sterk motivasjon til å lese seg opp på rettigheter og problemstillinger som er særlig relevante for dem. Da er det viktig at helsepersonellet kan møte dem med tilstrekkelig faglig tyngde også på dette området.

2. Vi skal ha en fagdag, men har ikke bestemt noe mer - hvor starter vi?
Vi skal ha en fagdag, men har ikke bestemt noe mer ennå - hvor starter vi?

Ingen problemer - de fleste som skal ha en fagdag, kurs eller arrangement starter akkurat der.

Det er lurt å ta en innledende prat med Helseadvokaten, som har håndtert slike fagdager veldig mange ganger for en lang rekke ulike aktører. Litt informasjon om hvem kurset skal være for, hva som er hovedformålet, og om dere har noen særlige utfordringer, så har Helseadvokaten det han trenger for å hjelpe dere med å sette sammen et forslag til temaer som kan inngå i fagdagen.

Trenger dere hjelp til å bli inspirert, har Helseadvokaten en egen Inspirasjonsliste som kan gi dere noen tanker om hva som kan være aktuelt akkurat i dag for akkurat dere. (Denne listen er passordbeskyttet, ta kontakt med Helseadvokaten om du ønsker tilgang.)

I første omgang kan du fylle ut vårt Kontaktskjema med noen få opplysninger om hva dere tenker dere - så tar Bjørnar kontakt med deg så snart han får anledning.

3. Kan jeg selv sjekke hvilke datoer som er ledige hos Helseadvokaten?
Kan jeg selv sjekke hvilke datoer som er ledige hos Helseadvokaten?

Ja. Det gjør du enkelt i vår Reservasjonskalender.

Her kan du helt uten forpliktelser for deg eller kommunen/ sykehuset/ organisasjonen umiddelbart reservere en aktuell dato inntil videre, slik at den er holdt av fra andre som måtte ønske å benytte samme dato til en fagdag. Kalenderen er enkel og praktisk å benytte, og forhindrer at andre kommer foran deg i køen. Du får samtidig gitt oss beskjed, slik at vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

Skulle dere senere ombestemme dere, ikke lenger ønske å ha noen fagdag, ønske å endre datoen, eller at planene av en annen grunn ikke blir noe av, er det også helt i orden - "no strings attached"!

Men du kan også helt enkelt ringe til Bjørnar Eilertsen, eller sende en e-post. Det har fungert i mange år, og gjør det fortsatt.

4. Kan jeg fortsatt bestille foredrag uten noe videoopptak?
Kan jeg fortsatt bestille foredrag uten noe videoopptak fra Helseadvokaten?

Ja, det går fortsatt helt fint!

Helseadvokaten holder som før fagdager, foredrag, kurs og undervisning i hele landet, også uten videoopptak.

5. Kan dere lage et forslag til temaer for en fagdag?
Kan dere lage et forslag til temaer på en fagdag?

Ja, det gjør vi gjerne!

Helseadvokaten holder jevnlig kurs for en rekke aktører i hele landet, og har god oversikt over hvilke temaer som er særlig relevante for de ulike personellgruppene. Det er jo også et spørsmål om hvor mye tid man må sette av til hvert tema på en fagdag, for å kunne behandle det på en god måte, noe vi har god erfaring med.

Vi kan gjerne lage et uforpliktende forslag til sammensetning av temaer som tar høyde for tidsbruken for hvert tema, og så kan dere vurdere forslaget, og foreta endringer og tilpasninger etter deres ønsker.

6. Hvilke typer helsepersonell holder Helseadvokaten kurs for?
Hvilke typer helsepersonell holder Helseadvokaten kurs for?

Kursene holdes for alle typer helsepersonell, og også andre personellgrupper som i ulik grad er tilknyttet helse- og omsorgstjenesten eller helsehjelp (pasient- og brukerombud, BUP/ RBUP, barneverntjenesten, familievernet, pedagogisk personale mv).

Dette omfatter helsepersonell i hele helse- og omsorgstjenesten i kommuner, ved offentlige og private sykehus/ helseforetak, for helsepersonells yrkesorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, stiftelser og private foretak, IT-programleverandører, pasient- og brukerombud, klageorganer, tilsynsmyndigheter mv.

De helsepersonellgruppene Helseadvokaten ofte holder fagdager, foredrag og kursvirksomhet for og bistår er:

 1. helsesykepleiere, og annet personell på helsestasjons- og skolehelsetjenester
 2. jordmødre i sykehusavdelinger, og i helsestasjonstjenesten
 3. sykehusansatte sykepleiere
 4. annet personell involvert i pasienter med psykiske lidelser/ utfordringer
 5. alle typer helsepersonell (herunder uautorisert helsepersonell) involvert i behandling av mindreårige pasienter (barn, ungdom)
 6. helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere
 7. alle typer helsepersonell i lederposisjoner (helseledere, mellomledere, f. eks. sykepleierledere i rene administrative lederstillinger, og de med stillinger som også krever klinisk arbeid/ pasientbehandling)
 8. tillitsvalgt helsepersonell
 9. akutt-, intensiv- og operasjonspersonell på sykehus og prehospitalt (AIO-personell; sykepleiere, leger, paramedisinere/ ambulansepersonale, luftambulansepersonell mv)
 10. leger, med alle spesialiseringer
 11. fysioterapeuter og ergoterapeuter, både sykehusansatte og tilknyttet kommunal helse- og omsorgstjeneste
 12. psykologer, ansatt i den offentlige helse- og omsorgstjenesten
 13. fotterapeuter
 14. ortopediingeniører

7. Hvilke tilbakemeldinger får Helseadvokaten fra kundene?
Hvilke tilbakemeldinger får Helseadvokaten fra kundene?

Vi får svært gode tilbakemeldinger, både på det faglige innholdet, det pedagogiske opplegget, og den praktiske kjennskapen Bjørnar Eilertsen har til helsepersonellets hverdag.

Etter mer enn 20 års undervisningsvirksomhet og tett samarbeid med de største høyskolene og universitetene som utdanner ulike typer helsepersonell, forfatterskap av en rekke lærebøker for ulike typer helsepersonell, tett samarbeid og med de største yrkesorganisasjonene for helsepersonell, og nært faglig samarbeid ved ulike kommuner, sykehus, organisasjoner mv gjennom kurs-/ foredrag/ fagdagsvirksomhet samt øvrige oppdrag, er Helseadvokaten sannsynligvis den mest benyttede eksterne foredragsholderen for hele kursdager i norsk helse- og omsorgstjeneste.

Helseadvokaten har holdt ulike typer fagdager, foredrag, kurs og undervisninger i flere hundre dager. På vår Testimonial-side kan du se noen tilbakemeldinger.

8. Hvilke bøker har Helseadvokaten skrevet?
Hvilke bøker har Helseadvokaten skrevet?
Han har skrevet og bidratt i 20 bøker over de siste mer enn 20 årene. Se en tidslinje over forfatterskapet.
9. Hva koster det?
Hva koster det?

Prisen er avhengig av hva slags type fagdag, foredrag, kurs eller undervisning det er snakk om, hvor lang reisevei det er, og behovet for forberedelser. Prisen påvirkes også av om det skal foretas opptak eller ei.

Det koster litt mer for en fagdag med opptak, enn en fagdag/ foredrag uten opptak, men så får du også så mye mer! Tillegget for opptaksalternativet og den senere digitaliserte tilgangen utgjør likevel ikke så mye. En fagdag blir mye rimeligere med opptak, hvis én kommune går sammen med kun én annen kommune. Prisen er også til en viss grad avhengig av hvor i landet kursstedet ligger - fagdager som innebærer behov for overnatting blir noe dyrere enn det som ligger nærmere Oslo.

For våre tre typer av fagdager med opptak, har vi standardisert prisene. Sjekk vår prissammenligningstjeneste, så ser du hva det koster, og hva som er inkludert.

Her finner du alt du også alt annet du trenger å vite om de tre kurstypene som involverer opptak av fagdagen/ kurset og senere digital tilgang i 30 dager:

 1. Live-strømming, med opptak
 2. Digitalt webinar, med opptak
 3. Lokal fagdag, med opptak

Priser er i liten grad påvirket av hvor mange timer selve kurset/ foredraget tar. Det vil ofte være kun marginalt rimeligere å ha et kurs som varer 3 timer enn å ha et kurs på 6 timer. Bakgrunnen for det er at det meste av tiden den aktuelle dagen går med uansett, ved blant annet reisetid tur/ retur kursstedet. Dessuten ligger mye av arbeidet med et kurs i forberedelsene.

Prisen er heller ikke avhengig av antall kursdeltakere. Helseadvokaten beregner ikke prisen etter antall hoder som deltar på kurset. Prisen for et kurs som holdes for 25 personer og 80 personer vil derfor være den samme. Vær imidlertid oppmerksom på maksimalantallet som gjelder av særlig praktiske årsaker for de ulike typer fagdag/ kurs/ foredrag med opptak, se ovennevnte lenker.

Det er derfor mest økonomisk rasjonelt å legge fagdagen til et tidspunkt hvor oppdragsgiver kan få mest mulig ut av pengene, hvor fagdagen kan foregå en hel dag (typisk 5-7 timer). Dette vil ikke koste særlig mer enn en fagdag/ kurs/ foredrag på 3 timer.

Velges fagdag med opptak, kan oppdragsgiver la alt sitt helsepersonell i fred å ro få digital tilgang til en indeksert versjon av kurset i den påfølgende tilgangsperioden på 30 dager (standardperioden). Det kan også være lurt for flere nabokommuner å arrangere felles kurs.

Undervisningsoppdrag i helserettslige emner for høyskoler, universiteter mv som gjennomføres regelmessig til faste kunder, har egne priser.

All nødvendig avklaring, møtevirksomhet, besiktigelse etc, samt reisetid er inkludert i prisen. Reise- og oppholdsutgifter kommer imidlertid i tillegg. Ved kjøring benyttes Statens satser for km-godtgjørelse.

Eksisterende kunder får 25 % rabatt på nye moderne kurs med opptak. Alle som i løpet av de 5 siste årene har engasjert Helseadvokaten (Bjørnar Eilertsen) som foredragsholder til en fagdag, kurs eller foredrag, får 25 % rabatt ved bestilling av en ny moderne fagdag med opptak. Går flere sammen om bestillingen, er det tilstrekkelig at én av oppdragsgiverne er en eksisterende kunde. Kunder får dessuten halv pris på de allerede sterkt rabatterte prisene på senere visning av kurs de selv har vært (en av) oppdragsgiverne for.

10. Kan dere også stille med lokaler til fagdager, kurs og foredrag?
Kan dere også stille med lokaler til fagdager, kurs og foredrag?

Ja, det kan vi. I samarbeid med produsenten disponerer vi topp moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum (Youngstorget), som er pusset opp sommeren 2022. Lokalene har god plass til minst 60 personer, men kan tilpasses inntil 100 personer.

Lokalene har det siste innen audiovisuelt utstyr, blant annet en meget stor høyoppløselig skjerm. Det er meget godt tilpasset fagdager med opptak hvor produsenten og utstyr er ferdig installert. Lokalene er for øvrig tilknyttet god bevertnings- og serveringsfasiliteter, og befinner seg sentralt i Oslo sentrum nær svært mange eksterne overnattings- og serveringssteder.

Ta kontakt med Helseadvokaten for mer informasjon om dette er aktuelt.

11. Bistår Helseadvokaten med noe annet enn fagdager, kurs og foredrag?
Bistår Helseadvokaten helse- og omsorgstjenesten med annet enn kurs, fagdager etc?

Ja. Bjørnar Eilertsen bistår blant annet kommuner, sykehus, organisasjoner mv med helserettslig bistand av ulik art (juridiske utredninger, betenkninger, bistand i forbindelse med helsepersonell som må møte i retten, tilsynsbesøk og -rapporter mv), han bistår helsepersonell som har behov for bistand i klagesaker/ tilsynssaker, samt bistår organisasjoner og andre i rettslig tvist og prosess for domstolene.

Bjørnar Eilertsen bistår ulike leverandører av pasientjournalsystemer og øvrige IT-systemer med for eksempel kontroll av pasientjournalsystemets compliance - grad av overholdelse av lovsatte krav, blant annet i forbindelse med innovasjon og utvikling av nye funksjoner, utvikling av ny velferdsteknologi m.m.

Bjørnar Eilertsen har Møterett for Høyesterett (tidligere betegnelse: Høyesterettsadvokat) og kan derfor bistå om nødvendig i saker overfor alle domstoler, inklusive Norges Høyesterett.

Bjørnar Eilertsen er også Siviløkonom og Registrert revisor, med mer enn 10 års erfaring fra arbeid som rådgiver for konsernledelsen/ styresekretær i Norges største forsikringsselskap (i dag oppdelt i hhv Storebrand-konsernet og If-konsernet). Forut for det arbeidet han i to år i Norges største revisjons- og konsulentselskap (nåværende PwC) som revisor/ rådgiver. Bjørnar Eilertsen har lang og omfattende erfaring med arbeide i store organisasjoner med store prosjekter i så vel offentlig virksomhet som privat næringsliv.

12. Holder dere fagdager i hele Norge?
Holder dere fagdager i hele Norge?

Helseadvokaten holder fagdager i hele Norge.

Til illustrasjon har vi holdt flere fagdager/ kurs Norge rundt, fra helt nordøst i Vardø, Finnmark, til helt sør-vest i Lyngdal i Agder (Rosfjord Strandhotell, rett ved Lindesnes). Mellom disse to stedene er til illustrasjon korteste kjørevei i Norge hele 2 470 km (1 764 km i luftlinje), noe som tilsvarer kjørelengden mellom Oslo og Roma.

13. Hvor får jeg kjøpt bøkene til Helseadvokaten?
Hvor får jeg kjøpt bøkene til Helseadvokaten?

Det får du kjøpt elektronisk her på Helseadvokaten.no, og vi jobber nå med å inkludere en digital løsning for dette. De første to som kommer er Juss for helsesykepleiere, 5. reviderte utgave, à jour pr 1.8.2023 og Juss for jordmødre, 6. reviderte utgave, à jour pr 1.9.2023.

Vi arbeider også med en løsning som gjør at de helt nye utgavene av bøkene kan kjøpes i en elektronisk versjon, i stedet for, eller i tillegg til den skriftlige versjonen.

Vil du se en oversikt over alle bøkene, inklusive de nye utgavene som kommer nå, finner du det her.

14. Kan vi ringe dere for å få svar på spørsmål vi lurer på?
Kan vi ringe dere for å få svar på spørsmål vi lurer på?

Helseadvokaten får ganske ofte henvendelser fra helsepersonell pr telefon eller e-post, hvor vi blir presentert for konkrete problemstillinger man står oppe i, som man trenger svar på. Ofte har man forgjeves forsøkt å få hjelp og bistand internt i egen kommune, hos kommuneadvokat eller annen intern bistand. Problemstillingene man ønsker svar på involverer typisk situasjoner hvor to foreldre/ omsorgspersoner er i konflikt med hverandre, eventuelt der pårørende eller andre er i konflikt med kommunen eller annen offentlig instans. Ofte er det også spørsmål til hva helsepersonellet kan/ bør si eller ikke si i møte med konkrete personer, offentlige etater, annet personell, klageorganer etc. Et annet kjennetegn er ofte at det haster å få svar på spørsmålene/ problemstillingene. De som kontakter Helseadvokaten er gjerne helsepersonell som nylig har vært på kurs med Helseadvokaten, eventuelt har blitt anbefalt å ringe.

Helseadvokaten har gjennom årene gitt mye gratis hjelp til helsepersonell i mange kommuner med veiledning i til dels vanskelige spørsmål, som de ikke har fått svar på internt i egen kommune. Ved litt større saker, har kommunen, sykehuset, yrkesorganisasjonen e.l. blitt fakturert for oppdraget.

Det vurderes om Helseadvokaten skal etablere en mer håndfast tjeneste hvor det er fastsatte tidsrom/ dager i uken som settes av til å kunne besvare ulike juridiske problemstillinger som kommer fra helsepersonell i kommuner, helsepersonell, organisasjoner og annet. Foreløpig er vi litt i tenkeboksen på dette. Vi kan ikke love at vi har kapasitet eller anledning til å bistå å besvare spørsmål, men vil heller ikke fraråde dere som ønsker å forsøke å kontakte oss.

15. Er det noen begrensning på antall deltakere på fagdager, kurs, foredrag?
Er det noen begrensning på antall deltakere på fagdager, kurs, foredrag?

Helseadvokaten priser ikke fagdagene/ kursene/ foredragene etter antall deltakere, noe som hadde gjort fagdagene svært mye dyrere. På slike kursdager med andre må man betale typisk fra kr. 3 000,- til kr 6 000,- pr deltaker pr kurs. I så fall måtte oppdragsgiver vært mye mer selektiv med hvem man sender på kursdager.

Vi ønsker at våre fagdager/ kurs/ foredrag skal være tilgjengelig for alle! Begrensningen på 150 deltakere pr fagdag (også for senere elektronisk tilgang) er en liten, men nødvendig begrensning vi må ha for blant annet de svært store kommunene.

På fagdager/ kurs/ foredrag med digitale opptak, har vår erfaring dessuten vist at formatet har noen praktisk viktige begrensninger:

 1. Live-strømming med opptak, er i utgangspunktet begrenset til 150 personer (avtale om strømminger til flere kan eventuelt avtales særskilt).
 2. Digitalt webinar på innlogget Zoom®-/ Teams®-plattform er begrenset til maksimalt 50 samtidig påloggede personer, se begrunnelse her. Men på det digitale opptaket i etterkant gjelder kun den vanlige begrensningen på 150 deltakere.
 3. Lokal fagdag med opptak er begrenset til 150 personer.

På fagdager/ kurs/ foredrag uten videoopptak er det ingen begrensninger på antall deltakere. Antallet er da mer en praktisk begrensning som følger av lokalene. Helseadvokaten har for eksempel flere ganger holdt foredrag/kurs i lokaler med 350-400 deltakere med direkte digital overføring til like mange i lokale rett ved siden av!

16. Hvor mange kommuner kan gå sammen om å arrangere en felles fagdag?
Er det noen begrensninger i antall kommuner mv som kan gå sammen om en felles fagdag, kurs, foredrag?
En fagdag/ kurs/ foredrag med Helseadvokaten kan gjøres for inntil 4 samarbeidende kommuner av gangen.
17. Hvor ofte bør man ha fagdager?
Hvor ofte bør man ha fagdager med opplæring, etter- og videreutdanning?

Det er ingen uttrykkelig tidsfrister for dette.

Et naturlig utgangspunkt er å se på hva lovgivningen krever, og tilpasse dette til behovet i den enkelte kommune og kommunens/ sykehusets fastsatte interne kontrollrutiner. Kommunene plikter å ha sørge for at helsepersonellet får opplæring, samt etter- og videreutdanning i det helserettslige regelverket. På denne siden får du en oversiktlig fremstilling over regelverket som gjelder for slik opplæring, etter- og videreutdanning.

Generelt må man også være klar over at det ganske hyppig skjer til dels betydelige endringer i lovgivningen, som gjør at tidligere kunnskap bør oppdateres. Husk at innbyggerne forventer at kommunens/ sykehusets helsepersonell er oppdatert på gjeldende lovgivning, og rettigheter til pasientene. Så en god internkontrollrutine fastsetter faglig oppdatering med jevnlig frekvenser.

Utover det generelle behovet, vil det kunne være konkrete forhold som gjør behovet for faglig påfyll nødvendig. Det kan være for eksempel flere nyansatte i kommunene, helsepersonell som regelmessig stilles overfor vanskelige vurderinger hvor de trenger litt faglig hjelp og opplæring, eller for eksempel varslede eller ventede tilsynsbesøk. Tilsynsmyndighetene vil normalt være interessert i hvor lenge det er siden helsepersonellet forrige gang fikk faglig oppdatering. Spesielt etter en periode med flere års nedstengning på grunn av koronapandemien, vil behovet for faglig oppdatering være større.

De kommunene som sørger for å ha faglig opplæring i helsejuridiske emner med minst 5 års-frekvenser, oppnår å hele tiden kunne få rabatterte priser på fagdager hos Helseadvokaten.

18. Hva skjer hvis kommunen, sykehuset mv må avlyse en fagdag på kort varsel?
Hva skjer hvis kommunen, sykehuset mv må avlyse en fagdag på kort varsel?

Ingen problemer - det kan gjøres uten økonomiske konsekvenser! Avtalene Helseadvokaten har med oppdragsgivere om fagdager, foredrag og kurs har regulert at fagdager kan avlyses, uten at dette utløser noen økonomiske konsekvenser for noen av partene. Heller ikke i tilfeller hvor Helseadvokaten allerede måtte ha bestilt (og eventuelt betalt) flybillett får en avbestilling noen konsekvenser, da flybilletter alltid bestilles med full kanselleringsrett.

Når det er sagt, vår erfaring er at det er svært sjeldent planlagte fagdager, foredrag, kurs blir avbestilt. Et unntak var under korona-pandemien, hvor mange planlagte kurs måtte utsettes, endres eller avlyses med kort varsel, på grunn av smittesituasjonen, nedstengning eller forbud mot å samles flere personer. Med full avtalefrihet til å kunne gjøre dette kostnadsfritt, skapte det imidlertid ingen problemer for oss eller oppdragsgiverne. I fellesskap finner vi frem til en annen dag til erstatning for den avlyste, når dere er klar for det.

Sånn har det vært i mer enn 20 år - og sånn kommer det fortsatt til å være hos Helseadvokaten.

19. Hva skjer ved sykdom hos Helseadvokaten, karantene, flystreik e.l?
Hva skjer ved sykdom hos Helseadvokaten, karantene, flystreik e.l?

Det er ikke noen andre som har den kunnskapen, erfaringen og kompetansen, og som på kort varsel kan tre inn til erstatning for Bjørnar Eilertsen hvis han skulle bli rammet av for eksempel sykdom eller ulykke, eller får karantene, som forhindrer han å komme til fagdagen. Det samme gjelder hvis andre forhold (f. eks. flystreik, sammenbrudd i transportmidler, veistengning, ras, innstilte ferger, etc) gjør at Helseadvokaten ikke makter å komme seg frem til lokalene for fagdagen til avtalt tidspunkt.

I avtalene med oppdragsgiver tas det derfor et forbehold om sykdom, karantene eller andre forhold (flystreik, sammenbrudd i transportmidler), veistengning, ras, innstilte ferger, etc som gjør at Helseadvokaten ikke maktet å komme seg frem til lokalene for fagdagen til avtalt tidspunkt.

Da kan man jo lure på hvor ofte dette har oppstått? I løpet av de mer enn 20 årene Bjørnar Eilertsen har holdt fagdager, foredrag, kurs og undervist har han ikke måttet melde forfall eller avlyse én eneste gang. Så hvis tidligere historikk skal være noen veiviser, er risikoen svært liten.

20. Hvem er konkurrentene deres?
Hvem er konkurrentene deres?

Vi har skapt et helt nytt og moderne produkt, og så vidt vi vet har vi ingen konkurrenter.

Ubeskjedent nok liker vi å si at vi føler oss litt som da Steve Jobs (Apple) hadde utviklet iPad'en, før det var noe marked som etterspurte et slikt produkt. Så begynte arbeidet med å fortelle markedet hvor flott dette helt nye produktet var, ...litt som der vi føler vi er nå.

.

B. Om digitale opptak

1. Hvor finner jeg lenke (URL) til nettsiden med digital tilgang til avholdte kurs?
Hvor finner jeg lenke (URL) til nettsiden med digital tilgang til avholdte kurs?

Vi utvikler en unik nettside til hvert kurs her på helseadvokaten.no, spesielt tilpasset den enkelte oppdragsgiver, som gir tilgang til følgende tjenester:

 • strømming av videoopptaket,
 • nedlasting av den skriftlige presentasjon (Powerpoint e.l),
 • eventuelt materiale oppdragsgiver selv har lagt ut,
 • digitale prøver ("multiple choice"-spørsmål) med detaljert fasit,
 • digitalt evalueringsskjema
 • eventuelle tilleggstjenester.

Oppdragsgiveren som betaler for kurset (kommunen, sykehuset, organisasjonen etc) er den som forvalter hvem som skal få informasjon om lenken (URL'en) til nettsiden. Det er derfor kun oppdragsgiveren som formidler lenke (URL) til alle berettigede deltakere.

Vi på Helseadvokaten gir ikke ut informasjon om lenke (URL) til personer som henvender seg direkte til oss og sier de skulle hatt tilgang. Vi kan normalt heller ikke avgjøre om den som henvender seg faktisk er en berettiget deltaker. Slike henvendelser må rettes direkte til oppdragsgiver.

Vi vil normalt videreformidle henvendelser vi måtte få direkte til oss med ønske om tilgang til kursene, til aktuell oppdragsgiver.

2. Hvor finner jeg passordet til digitale opptak?
Hvor finner jeg passordet til digitale opptak?

Du finner ikke passordet noe sted på helseadvokaten.no.

Oppdragsgiveren som betaler for fagdagen (kommunen, sykehuset, organisasjonen e.l) er den som forvalter hvem som skal få passordet som gir tilgang til de digitale tjenestene. Det er derfor kun oppdragsgiveren som kan formidle passord til de som er berettigede deltakere.

Helseadvokaten gir ikke ut informasjon om passord til noen som henvender seg direkte til oss og mener de skulle hatt tilgang. Vi kan normalt heller ikke avgjøre om den som henvender seg faktisk er en berettiget deltaker. Slike henvendelser må rettes direkte til oppdragsgiver.

Vi vil normalt videreformidle henvendelser vi måtte få direkte til oss med ønske om tilgang til kursene, til aktuell oppdragsgiver.

3. Jeg prøver å få tilgang til videoopptaket, men passordet virker ikke?
Jeg prøver å få tilgang til videoopptaket, men passordet virker ikke?

Da er sannsynligheten stor for at passordet har utløpt. Passordet er gyldig i en tidsbegrenset periode - tilgangsperioden - som er avtalt mellom oppdragsgiver og Helseadvokaten (normalt 30 dager). Når denne perioden er utløpt opphører passord å fungere.

Avhengig av oppdragsmengden vil Helseadvokaten vil til enhver tid ha et varierende antall aktive landingssider bak passordbeskyttelse, hvor opptak og andre digitale tjenester er tilgjengelig for ulike oppdragsgivere i den avtalte tilgangsperioden. Det at tilgangsperioden utløper for én oppdragsgiver - og dette passordet ikke lenger fungerer, påvirker naturligvis ikke tilgangen til andre aktive landingssider.

Men verken videoopptaket eller den skriftlige presentasjonen er slettet eller forsvunnet. Det kan gjøres tilgjengelig igjen, for en bestemt periode, mot en mindre godtgjørelse. Her er et eksempel på hvordan dere kan få tilgang til Jusswebinaret 19.5.2022 - Det du gikk glipp av under korona - og litt til....

4. Har dere en beskrivelse av hva vi må tenke på om vi skal ha en lokal fagdag med opptak?
Har dere en beskrivelse av hva vi må tenke på om vi skal ha en lokal fagdag med opptak?

Ja. Vi forstår at dette ikke sier seg selv - det er jo et helt nytt produkt.

Derfor har vi laget en egen liten beskrivelse på en tidslinje av fremgangsmåten hvis dere skal arrangere en lokal fagdag, fra A til Å. Her er i kortform hvordan dere går frem, når dere gjør hva, hva vi gjør sammen, og hvordan dette vil foregå, både før og etter fagdagen. Det er lurt å ha lest gjennom dette før dere gjør så mye annet.

5. Hvordan foregår opptaket på fagdager som arrangeres lokalt i kommuner e.l.?
Hvordan foregår opptaket på fagdager som arrangeres lokalt i kommuner e.l.?

Helseadvokaten har med seg en egen produsent (én eller to personer) til lokalene fagdagen/ kurset/foredraget skal holdes.

Et par timer før foredraget skal starte monterer produsenten opp kamera (enten ett eller to), og tester lyd og lys. Kameraet plasseres gjerne litt bak i lokalet, og krever litt plass for kamera og produsenten, som vil være til stede under hele fagdagen.

Under sendingen vil kameraet være fokusert på Bjørnar Eilertsen, og ikke på deltakerne. Deltakere som ufrivillig måtte komme med på videoopptaket, redigeres bort før publiseringsklart opptak blir gjort tilgjengelig.

Lydopptak av Bjørnar Eilertsen håndteres ved en sensitiv "mygg" han har festet på seg.

Spørsmål og kommentarer fra deltakerne håndteres enten med eller uten bruk av egen mikrofon. "Myggen" Bjørnar har på seg er så sensitiv at den i de fleste situasjoner er tilstrekkelig til å fange opp spørsmål og kommentarer fra salen (dette testes ut og avklares i forkant). Deltakerne oppfatter det ofte som litt tungvint, brysomt og hemmende å måtte stille spørsmål ved bruk av egen løs mikrofon som sendes rundt. Vi prøver derfor så langt det er mulig å håndtere dette på en mer elegant måte.

På det publiseringsklare opptaket vil spørsmål og kommentarer fra salen kunne digitalt forsterkes. Samtidig som skarpheten i videoen "blurres ut", har vi funnet at teksting av (hoved-)innholdet i spørsmålet eller kommentaren er den beste måten å gjøre det på. Dette gir en flott effekt, som har vist seg å være et effektivt grep for å få frem det lokale "gullet" som ligger i de lokale diskusjoner og avklaringer på fagdagen. Et eksempel på hvordan dette ser ut finner du på våre demo-sider.

6. Hvem er det som foretar video- og lydopptaket?
Hvem er det som foretar video- og lydopptaket?

Det er ansatte fra mediebyrået (produsentselskapet) Lightvision AS, med hovedkontor i Oslo.

Lightvision AS er en databehandler for Helseadvokaten, underlagt en egen databehandleravtale. Selskapet har full taushetsplikt, og står under instruksjon fra Helseadvokaten. Det er Helseadvokaten som er opphaver etter åndsverksloven til alle videoopptak, annet digitalt materiale m.m.

7. Kan jeg se et eksempel på hvordan de digitale tjenestene blir seende ut?
Kan jeg se et eksempel på hvordan de digitale tjenestene blir seende ut?

Ja. Vi har laget en egen demonstrasjonsside som viser hovedinnholdet i de digitale tjenestene vi leverer. Her kan se hvordan alle hovedtjenestene som inngår i vår digitale tjeneste elegant integreres i en unik landingsside for hver kunde.

På demonstrasjonssiden kan du blant annet:

 1. se hvordan en landingsside struktureres og i hovedsak vil se ut,
 2. teste ut passordfunksjonaliteten til videoopptaket og den skriftlige presentasjonen,
 3. se en prøvevideo som illustrerer lyd- og billedkvaliteten, samt indekseringen av videoopptaket,
 4. se hvordan norsk teksting av spørsmål og kommentarer fra salen vil se ut i digitalt format
 5. teste ut hvordan den skriftlige presentasjonen kan lastes ned,
 6. se hvordan eventuell skriftlig tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver kan integreres,
 7. se hvordan teksting til fremmedspråk (tilleggstjeneste) av videoopptaket kan se ut,
 8. se hvordan tilpassede uhøytidelige og anonyme digitale flervalgsprøver ("multiple choice") med fasit som blir tilgjengelig straks etter "levering" integreres, og
 9. se hvordan vårt digitale evalueringsskjema fungerer (frivillig, men vi oppfordrer alle deltakere til å bruke det).

8. Hvilken kvalitet har de digitale opptakene?
Hvilken kvalitet har de digitale opptakene?

Høy kvalitet.

Når Helseadvokaten er ute og holder lokale fagdager skjer videoopptakene ved hjelp av profesjonelt og kostbart utstyr, av profesjonelle produsenter. Opptak av lyd skjer også ved hjelp av meget sensitive mikrofoner.

Når fagdagene skjer i studio ved digitale webinarer og live-strømminger, er det studiokvalitet på opptakene. Under sendinger med for eksempel Zoom®/ Teams® vil den vanlige brukeren kunne merke det på bedre lys- og lydkvalitet, enn ved vanlige digitale møter og kurs "skjerm til skjerm".Vi har faktisk fått mye skryt spesielt for lydkvaliteten! Og slike ting betyr noe, når deltakerne skal sitte foran en skjerm ofte en hel dag. Det eneste vi ikke kan gjøre noe mer er deltakerens eget utstyr...

På de digitale opptakene som gjøres tilgjengelig i etterkant er gjerne den opplevde kvaliteten enda bedre, siden produsenten da har hatt muligheten til å digitalt optimalisere både billed- og lydkvaliteten. Og skulle ikke dette strekke til, på grunn av for eksempel kortvarige lokale støyende forhold e.l., er en lekker variant å kunne tekste aktuelle deler av opptaket.

9. Hvor foregår opptakene og sendingene som live-strømmes?
Hvor foregår opptakene og sendingene som live-strømmes?

Det skjer fra studiolokalene til Lightvision AS i Oslo sentrum.

Helseadvokaten kan i særlige tilfeller avholde live-sendinger fra andre tilpassede lokasjoner.

10. Må spørsmål fra deltakerne stilles i egen mikrofon?
Må spørsmål og kommentarer fra deltakerne stilles i egen mikrofon?

Normalt trenger man ikke det. Det å måtte stille spørsmål i egen mikrofon er normalt hemmende på deltakernes aktivitet og spørsmål, som er så viktig for å få en best mulig fagdag. Så det prøver vi å unngå så langt det er mulig.

Den "myggen" (mikrofonen) Bjørnar har på seg er så sensitiv at den normalt klarer å fange opp spørsmålene og kommentarene som kommer fra deltakerne/ salen. Ved hjelp av digitale hjelpemidler er det dessuten mulig å forsterke lyden på opptaket i etterkant. Bjørnar vil også normalt forsøke å gjenta hovedpunktene i spørsmålene før han svarer.

På opptaket vil spørsmål ofte bli tekstet, samtidig som bildet "blurres ut", noe som gir en fin effekt.

Hvis det er snakk om meget store forsamlinger eller store saler, kan det bli behov for å ha egen mikrofon for spørsmål og kommentarer. Og hvis oppdragsgiver ønsker det, vil vi naturligvis kunne legge opp til det.

11. Hva er forskjellen mellom et digitalt webinar og en live-strømming?
Hva er forskjellen mellom et digitalt webinar og en live-strømming?

Tjenesten Digitalt webinar, med opptak innebærer fagdager, kurs, foredrag hvor deltakerne må logge seg på for eksempel Zoom® eller Teams® for å få tilgang til sendingen. Dette er toveis plattformer, hvor begge partene får tilgang til å kunne se og høre hverandre, og interagere. I slike tilfeller benytter vi Zoom®, Teams® eller annen tredjeparts plattform for å gjennomføre selve live-sendingen.

Det påfølgende digitale indekserte og redigerte opptaket av slike sendinger blir imidlertid tilgjengelig på helseadvokaten.no, uten å gå via slike plattformer. Tilgang til opptaket av disse sendingene krever derfor ikke pålogging på Zoom® eller Teams®. Det er definert i avtalen med oppdragsgiver hvem som skal ha tilgang til de digitale produktene, og oppdragsgiver formidler passord til alle berettigede deltakere.

Tjenesten Live-strømming, med opptak er digitale sendinger som skjer direkte over Vimeo® eller YouTube® som ikke krever pålogging på selve plattformen fra deltakerne. Det eneste som kreves er at deltakerne kjenner lenken (URL'en) til landingssiden på helseadvokaten.no hvor live-strømmingen foregår. Et eksempel på dette var sendingen Helseadvokaten holdt den 19. mai 2022 - Det du gikk glipp av under korona - og litt til..., som mer enn 1 000 samtidige helsepersonell fra hele landet fulgte.

For live-strømminger bruker vi kun anerkjente, stabile og trygge plattformer som Vimeo® og YouTube®. Ved slike strømminger ser ikke Helseadvokaten noen av deltakerne, slik at deltakerne ikke kan delta i sendingen som ved sending på Zoom® eller Teams®. Vi har imidlertid utviklet vår egen løsning hvor spørsmål fra deltakerne kan stilles i et fritekstfelt rett under sendingsvinduet. Produsenter i studio sørger så for at spørsmålene blir tilgjengelig for Helseadvokaten live under sendingen, på egen skjerm i studio. På den måten er det mulig med en viss grad av interaktivitet også ved våre live-strømminger.

12. Hva skjer med opptakene etter at de er vist digitalt?
Hva skjer med opptakene etter at de er vist digitalt?

Etter at den avtalte digitale tilgangsperioden for oppdragsgiveren har utløpt, opphører passordet å fungere. De tidligere berettigede deltakerne hos oppdragsgiveren vil da ikke lenger ha tilgang til de digitale tjenestene.

Avhengig av pågangen vil Helseadvokaten til enhver tid ha et varierende antall aktive landingssider bak passordbeskyttelse, hvor opptak og andre digitale tjenester er tilgjengelig for ulike oppdragsgivere i en avtalt tilgangsperioden. Det at tilgangsperioden utløper for én oppdragsgiver - og dette passordet ikke lenger fungerer, påvirker naturligvis ikke tilgangen til noen av de øvrige aktive landingssidene.

Selv om de digitale opptakene av Helseadvokaten ikke lenger er tilgjengelig etter at tilgangsperioden er utløpt, betyr ikke det at opptakene slettes. Som opphaver vil Helseadvokaten sørge for å lagre opptakene, og de kan gjøres tilgjengelig ved en senere anledning.

Senere tilgang kan gis til samme oppdragsgiver, som for eksempel ønsker å la sine ansatte (også nyansatte) (berettigede deltakere få en ny tilgang til opptakene, eventuelt andre ansatte som ikke fikk sett på dette i første perioden. Det inngås i så fall ny avtale om en ny tilgangsperiode.

Nye oppdragsgivere kan også ønske å få tilgang til hele eller deler av slike digitale opptak av Helseadvokaten.

Helseadvokaten kan også velge å benytte opptakene av seg i andre forbindelser, for eksempel i markedsføringsøyemed (på helseadvokaten.no eller andre steder), som del av nye sammensatte digitale tjenestepakker, eller på annet vis.

Hovedpoenget er at opptakene ikke er slettet selv om de ikke lenger er tilgjengelig på nettsiden. De er fortsatt tilgjengelig. Ta kontakt med Helseadvokaten om du ønsker tilgang til disse.

13. Kan jeg få digital tilgang til noen tidligere fagdager Helseadvokaten har holdt?
Kan jeg få digital tilgang til noen tidligere fagdager eller foredrag Helseadvokaten har holdt?

Ja, det kan du. Når dette skrives (juli 2022) har vi åpnet for digital tilgang til Norges største live-strømmede helserettslige kurs - Jusswebinaret fra 19.5.2022 - Det du gikk glipp av under korona- og litt til...".

Helseadvokaten har også holdt flere andre fagdager/ kurs/ foredrag, både opptak som nå er aktive med strømming for kunder på helseadvokaten.no, og tidligere opptak som ikke lenger er aktive, som kan bli gjort tilgjengelig helt eller delvis.

14. Hvor mange digitale opptak har dere gående på de ulike tidspunkter?
Hvor mange digitale opptak har dere gående på de ulike tidspunkter?

Vi går ikke ut med detaljer om hvor mange som løpende landingssider vi til enhver tid har etablert og tilrettelagt for våre oppdragsgivere, eller hvor mange som løpende spiller av våre videoopptak fra tidligere fagdager med opptak.

Vi er imidlertid trygge på at vår tekniske plattform er tilstrekkelig til at vi har kapasitet til å håndtere alle samtidige deltakere til våre opptak fra alle plattformer (PC, iPad, mobiltlf), og vi har ikke fått noen klager på kapasiteten til nå.

15. Er det noen rabatt å få på fagdager med opptak?
Er det noen rabatt å få på fagdager med opptak?

Ja, Helseadvokaten belønner sine aktive kunder.

Alle som i løpet av de 5 siste årene har engasjert Helseadvokaten (Bjørnar Eilertsen) som foredragsholder til en fagdag, kurs eller foredrag, får 25 % rabatt ved bestilling av en ny moderne fagdag med opptak. Går flere sammen om bestillingen, er det tilstrekkelig at én av oppdragsgiverne er en eksisterende kunde. Disse kundene får dessuten halv pris på de allerede sterkt rabatterte prisene på senere opptak.

Ytterligere en mulighet for å oppnå rabatterte priser er hvis dere bestiller mer enn 1 fagdag med opptak samtidig, og begge dagene blir gjennomført. I så fall gir vi 25 % rabattert pris på begge dagene.

Dette kan for eksempel være aktuelt hvis dere ønsker å la store deler av helse- og omsorgstjenesten (mer enn 150 personer) i flere kommuner få ta del i opplæring i de samme skreddersydde temaene, og det er upraktisk å samle alle i en og samme kursdag. Helseadvokaten har gjort dette for deltjenester i mellomstore og større kommuner flere ganger, hvor fagdager med samme innhold er holdt i påfølgende dager, eller med noen dagers mellomrom, i for eksempel kino- eller forsamlingslokaler.

16. Hvilke tilleggstjenester er vanligst å bestille?
Hvilke tilleggstjenester er vanligst å bestille?

Noen tilleggstjenester er mer populære enn andre.

Vi har kunder hvor for eksempel tjenestelederen ønsker å introdusere fagdagen, temaene og foredragsholder, og vil at dette skal være med på det digitale opptaket i etterkant. Vi har også hatt slike introduksjoner hvor den som introduserer har egen Powerpoint-presentasjon, som vi også uten problemer kan integrere med samme kvalitet i det digitale opptaket. I slike tilfeller lar vi den som er med på opptaket få godkjenne hvordan dette blir integrert, før vi ferdigstiller opptaket i publiseringsklart format.

En annen tilleggstjeneste kunder har ønsket er norsk teksting av videoopptaket. Nordmenn er vant til å se på tekstede programmer på TV og andre plattformer, og setter pris på tekstingen, selv om man klarer å få med seg det meste av lydbildet.

En tjeneste vi også har tilrettelagt for kunder er særskilte dokumenter, rutiner, instrukser som oppdragsgiver ønsker skal være en del av materialet på den passordbeskyttede nettsiden. Det er aktuelt der arbeidsgiver for eksempel ønsker å fokusere på å ha interne rutiner tilgjengelig sammen med videoopptaket og den skriftlige presentasjonen som dreier seg om det samme (f. eks. rutinen "Barn som ikke kommer til kontroll på helsestasjonen").

Ved ønske om teksting av et videoopptak til et utenlandsk språk, vil oppdragsgiver både få tilgang til opptaket på norsk, og opptaket tekstet på det aktuelle utenlandske språket. Ønsker en kommune for eksempel å ha et kurs med grunnleggende helsejuss for sin omsorgstjeneste, og å få oversatt deg digitale opptaket fra denne fagdagen til ukrainsk, vil kommunen få tilgang til både det originale norske publiseringsklare opptaket, og versjonen som er tekstet på ukrainsk.

For live-strømminger og digitale webinarer er tilbudet om en kort presentasjonsvideo (teaser-video på 1-1,5 minutter) som blir produsert i forkant, og gjort tilgjengelig for potensielle deltakere hos oppdragsgiver for sikre høy påmelding, et produkt våre kunder etterspør. Dette har en relativt sett lav kostnad, og bidrar til høy interesse og deltakelse på live-streamingen eller det digitale webinaret.

En ting vi dessverre ikke gjør opptak av, selv om det skulle være ønskelig fra oppdragsgiver, er kunstneriske og kulturelle innslag (sang, musikk, dans, film-/ videoinnslag produsert av andre). Dette har å gjøre med rettighetsforhold mv.

17. Hvorfor er det så store rabatter ved 60 og 100 dagers tilgang til tidligere opptak?
Hvorfor er det så store rabatter (70-78 %) ved 60 og 100 dagers tilgang til tidligere avholdte opptak?

Det er riktig at Helseadvokaten gir store rabatter til kunder som ønsker å få en tilrettelagt digital tilgang til tidligere kurs, utover minsteperioden (standardperioden) på 30 dager. Rabatten er på henholdsvis 70 % for de neste 30 dagene (kr 150,- pr dag) frem til 60 dager, og på 77,5 % for de neste 40 dagene (kr 112,50 pr dag) opp til 100 dagers tilgangsperiode. Denne rabatten gis for eksempel til kommuner som ønsker digital tilgang til Jusswebinaret fra 19.5.2022 - Det du gikk glipp av under korona- og litt til...".

Grunnen til den store rabatten er at prisingen av de første 30 dagene går med til å dekke nødvendig grunnleggende programmering og tilrettelegging/ etablering av den digitale tjenesten. Det koster ikke Helseadvokaten noe mer arbeid eller påfører ytterligere kostnader å sette tilgangsperioden til 60 dager (+30 dager fra standardperioden), eller 100 dager (+40 dager regnet fra 60 dagers tilgangsperiode).

18. Hva koster tilleggstjenestene?
Hva koster tilleggstjenestene?

Det er ikke mulig for oss å ha noen faste priser på hver enkelt tjeneste. Prisen er for det første avhengig av hvilken tilleggstjeneste det gjelder, og tidsbruken til produsenten og Helseadvokaten.

For tilleggstjenester Helseadvokaten og produsenten leverer i fellesskap, er tidsforbruket en av de sentrale faktorene.

For de tilleggstjenestene hvor vi er avhengig av å kjøpe inn tjenester fra eksterne leverandører, for eksempel oversettelses- eller tolketjenester, viderefakturerer vi denne tjenesten med et mindre påslag. I tillegg kommer det noe arbeid fra produsentens side for å integrere for eksempel oversettelser inn i det publiseringsklare videoformatet.

19. Gir fagdager med opptak noen nye muligheter jeg ikke tenker på?
Gir fagdager med opptak noen nye muligheter jeg ikke tenker på?

Ja, det gjør det!

Fagdager hvor innholdet blir tatt opp, og senere digitalisert og tilgjengeliggjort for nedlasting, åpner noen helt nye dører. Vi har laget en oversiktsside om de viktigste merverdiene en arbeidsgiver kan utnytte.

En viktig merverdi og mulighet for arbeidsgiver er at han kan la nyansatte, som er ansatt til dels lenge etter at fagdagen er avholdt, få ta del i hele fagdagen. Det eneste som kreves er at arbeidsgiver bestiller "fornyet visning" hos Helseadvokaten. Som opprinnelig oppdragsgiver for det aktuelle kurset, får samme oppdragsgiver dette til halv pris av de allerede sterkt rabatterte prisene på fornyet visning av digitale opptak.

Opplæring av fremmedspråklig helsepersonell
Det at opptaket av en fagdag blir tatt opp, gjør at gullet i kommunen og akkurat den aktuelle tjenesten, bevares. Selv om Helseadvokaten underviser på norsk, tillater opptaket at denne gjennomgangen kan tekstes til et hvilket som helst språk. Dermed kan også personellgrupper som kurset ellers hadde vært helt utilgjengelig for, faktisk få tilnærmet like god nytte av dette som norskspråklig deltakende helsepersonell.

Norge har nå fått, og får stadig flere ukrainske flyktninger, mange ressurssterke og høyt utdannede. Mange ønsker og bidra i arbeidslivet, blant annet i helse- og omsorgstjenesten. Men de sliter alle med å forstå språket, og dermed regelverket.

Muligheten kommunen har til å få opptak fra Helseadvokaten tekstet til ukrainsk gjør at de kunne fått tilnærmet like god effekt av en slik fagdag, som norsktalende helsepersonell. I tillegg til å lære opp de norske deltakende helsepersonellet, får kommunen en tilleggsdimensjon i at de også kunne latt alt sitt ukrainsk-talende personell som ønsker å bidra i helse- og omsorgstjenesten, få kunnskap om hvilke krav som stilles etter norsk lovgivning, på sitt eget morsmål.

Ved forrige flyktningkrise i 2015 fikk vi mange flyktninger fra Syria, som kunne trengt tilsvarende basiskunnskap for å bidra positivt i norsk helse- og omsorgstjeneste. Det er naturligvis ikke tilstrekkelig å kjenne til regelverket for helse- og omsorgstjenesten fungerer i Norge, men det er et godt og nødvendig utgangspunkt for personellet å kjenne til rammene og regelverket som gjelder. Og kostnaden med å få opptaket fra fagdagen tekstet vil fort være liten i forhold til nytten. Teksting til for eksempel arabisk vil også kunne gjøre at fagdagen kommer til nytte for svært mange flere i større kommuner med mye fremmedspråklig helsepersonell, som en ønsker å kvalifisere for arbeid i norsk helse- omsorgstjeneste.

20. Hvordan ivaretas personvernet ved digitale videoopptak?
Hvordan ivaretas personvernet ved digitale videoopptak?

Personvernet blir ivaretatt i flere ulike nivåer av Helseadvokaten, herunder innebygd personvern. Her har vi beskrevet noen av de viktigste.

Helseadvokaten benytter kun anerkjente plattformer som Vimeo® og YouTube® til strømming av de digitale opptakene. Digital avspilling på disse plattformene skjer helt anonymt, og vi har ingen oversikt over hvem som streamer det enkelte videoopptaket selv om det benyttes oppdragsgivers passord.

Digital tilgang til videoopptaket krever ingen nedlasting, kun avspilling (strømming). Du trenger derfor ikke registrere deg, logge deg på, eller på annen måte identifisere deg overfor oss, for å få tilgang til videoopptaket. Strømming av videoopptaket fungerer godt på ulike plattformer som blant annet PC, nettbrett og mobiltelefon. Det er ingen begrensninger i totalt antall avspillinger, antall samtidige brukere, antall pålogginger eller hvor mange ganger berettigede deltakere kan se på det digitale opptaket i tilgangsperioden.

Helseadvokaten har ingen oversikt over navnene, e-postadresser eller identiteten til de enkelte deltakerne, og ber heller ikke om dette fra oppdragsgiver.

Ingen deltakere kommer med på noe digitalt opptak, med mindre det er særskilt avtalt. (Slik avtale inngås iblant med for eksempel enhetsleder/ innleder som skal ønske velkommen eller innlede fagdagen, og ønsker at disse innledende ordene skal med på det digitale opptaket). Opptaket vil kun være fokusert på Helseadvokaten. Skulle noen deltakere eller andre likevel ufrivillig komme med på opptaket, vil dette bli redigert vekk i det publiseringsklare opptaket.

Helseadvokaten utarbeider særskilt skriftlig informasjon til deltakerne om hvordan fagdagen med opptak vil bli gjennomført, for alle fagdager som innebærer opptak i en eller annen form. Oppdragsgiveren er forpliktet til å videreformidle denne informasjonen i uendret form til deltakerne i forkant av kursdagen. Helseadvokaten kan ikke selv sende dette direkte til deltakerne, da vi ikke har kunnskap om identiteten til deltakerne.

Helseadvokaten har løpende oversikt over antall ganger det digitale opptaket er avspilt, og deler på anmodning dette tallet med oppdragsgiver.