Skip to content


Helseadvokaten - forfatterskapet

1998
Juli 1998
Debuterte som forfatter på Tano Aschehoug
Taushetsplikt og personvern i bank og forsikring, 1998
Finansnæringen er den private aktøren som lagrer flest opplysninger om privatpersoner, og boka beskriver lovlig og ulovlig bruk av finansnæringens kunderegistre (de rettslige rammene for såkalt bankassuranse). Første bok som systematisk beskriver det kompliserte samspillet mellom taushetsplikt-reglene og personvernlovgivningen i finansnæringen.

Forlag: Tano Aschehoug (387 sider)

1999
August 1999
Forfatter av to kapitler i lærebok på Handelshøyskolen BI
Forsikring 1 - Kompendium (1999-utgaven)
Nyskrevet kompendium for kurset "Forsikring 1" på Handelshøyskolen BIs Senter for finansutdanning, som er et av de mest populære kursene. Boka erstattet to hele bøker og flere kapitler i andre. Jeg skrev kapittel 6 om Forsikringsavtaleloven, som det ikke tidligere var skrevet noe samlet om for studentene, og kapittel 7 om Markedsføringsloven.

Forlag: Handelshøyskolen BI, Senter for finansutdanning (213 sider)

2000
August 2000
Oppdatert utgave av lærebok på Handelshøyskolen BI
Forsikring 1 - Kompendium (2000-utgaven)
Oppdatert utgave av de to kapitlene 6 og 7 i kompendiet skrevet for det populære kurset "Forsikring 1" på Handshøyskolen BIs Senter for finansutdanning, som høsten 2000 hadde ca 130 studenter. De øvrige fire medforfatterne var de samme som året før, dvs Dyre Haug, Hæreid, Olsen og Bull.

Forlag: Handelshøyskolen BI, Senter for finansutdanning (213 sider)

2005
Januar 2005
Første helserettslige bok for jordmorstudenter og jordmødre
Juss for jordmødre, 1. utgave 2005
Skrevet spesielt for jordmorstudenter etter at jeg i noen år hadde forelest for jordmor- og helsesøsterstudenter, og jordmødre og helsesøstre på ulike høyskolers etterutdanningskurs. God bistand og mange tips til innhold og fremstilling ble mottatt fra Anne Marie Lilleengen (jordmor/ leder av Jordmorutdanningen ved Høgskolen i Akershus), og overlege Karen Sofie Koss ved Bærum Sykehus.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (134 sider)

2007
Januar 2007
Oppdatert andre utgave av Juss for jordmødre
Juss for jordmødre, 2. utgave 2007
Oppdateringer om blant annet: nye regler for rekvireringsretten, nye krav til politiattest for helsepersonell som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede, og endringer i pasientrettighetslovens regler om bruk av tvang overfor pasienter uten samtykkekompetanse (kapittel 4 A).

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (145 sider)

2008
August 2008
Første utgave for en ny helsepersonellgruppe - helsesøstre
Juss for helsesøstre, 1. utgave 2008
Skrevet spesielt for studenter ved helsesøsterutdanningen og helsesøstre og deres praksis fra særlig forebyggende helsearbeid, etter at jeg i noen år hadde forelest for helsesøster- og jordmorstudenter, og helsesøstre og jordmødre på ulike høyskolers etterutdanningskurs. God bistand og mange tips til innholdet fra Kirsten Bråten (helsesøster/ Høgskolelærer ved Helsesøsterutdanningen ved Høgskolen i Akershus).

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (176 sider)

2009
Januar 2009
Betydelig utvidet ny utgave av Juss for jordmødre
Juss for jordmødre, 3. utgave 2009
Oppdateringer om blant annet: intensivert satsing på å forebygge tvangsekteskap, de nye reglene om journalsnoking, arbeid i tverrfaglige team, utvidelse av pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte kommunene fra 1.9.2009, rettsreglene når jordmor møter i domstolene, og de nye reglene om bruk av planlagt tvang i somatisk behandling som var innført fra 1.1.2009 (pasientrettighetsloven kapittel 4A).

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (191 sider)

2009
Mai 2009
Første utgave for en ny helsepersonellgruppe - sykepleiere
Juss for sykepleiere, 1. utgave 2009
Skrevet spesielt for sykepleierstudenter og praktiserende sykepleiere. Boka behandler de fire sentrale lovene som ble innført i 2001, reglene for psykisk helsevern og legemiddelhåndtering, samt kommunehelsetjenesteloven, kjønnslemlestelsesloven, abortloven og pasientskadeloven. Omfattende nettressurser med tilgang til dommer i fulltekst, veiledere, rapporter, et omfattende lenkebibliotek mv.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (207 sider)

2009
Mai 2009
Utvidet ny utgave av Juss for helsesøstre
Juss for helsesøstre, 2. utgave 2009
Oppdateringer om blant annet: de nye reglene mot journalsnoking, innføring av frivillig tilbud om underlivsundersøkelser for jenter, endringer av tillatte prevensjonsmidler under rekvireringsretten, og nye regler for bruk av tvang i somatikken (pasientrettighetsloven kapittel 4A). Omfattende nettressurser med tilgang til dommer i fulltekst, veiledere, rapporter, et omfattende lenkebibliotek mv.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (196 sider)

2010
Mars 2010
Forfatter av kapittel 2 i den nye Jordmorboka
Jordmorboka, 1. utgave 2010
Forfatter av kapittel 2 - Lover og forskrifter i den nye "Jordmorboka". Dette er en overordnet fremstilling av noen generelle helserettslige regler beregnet for jordmødre. Boka er satt sammen av bidrag fra en lang rekke fagpersoner og forfattere innenfor jordmorfaget. Bokprosjektet er støttet av Norsk Sykepleierforbund, og utgitt på NSFs eget forlag.

Forlag: Akribe (678 sider)

2012
Januar 2012
Betydelig utvidet ny utgave av Juss for jordmødre
Juss for jordmødre, 4. utgave 2012
Oppdatering om blant annet: de betydelige endringene som følge av Samhandlingsreformen (kommhtjl ble opphevet og erstattet av helse- og omsorgstjenestelov og folkehelselov), nye regler om vergemål og verger i ny vergemålslov, e-helsesystemer som blant annet Nasjonal kjernejournal, rettslige utfordringer ved bruk av Facebook og andre sosiale medier, nytt kapittel med sammenhengen og rangordningen mellom lover, forskrifter, rundskriv, veiledere etc, nye regler fra 2010 om samtykke fra kun én av foreldrene, helsepersonells oppmerksomhetsplikt overfor mindreårige når foreldre blir alvorlig syke, og retten til helsetjenester for de med ulovlig opphold i landet. Lovspeil mellom den opphevede kommhtjl og den nye helse- omsorgstjenesteloven og folkehelseloven.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (268 sider)

2012
Januar 2012
Betydelig utvidet ny utgave av Juss for helsesøstre
Juss for helsesøstre, 3. utgave 2012
Oppdatering om blant annet: de betydelige endringene som følge av Samhandlingsreformen (kommhtjl ble opphevet og erstattet av helse- og omsorgstjenestelov og folkehelselov), nye regler om vergemål og verger i ny vergemålslov, e-helsesystemer som blant annet eResept/Mine resepter og Mine vaksiner, rettslige utfordringer ved bruk av Facebook og andre sosiale medier, nytt kapittel med sammenhengen og rangordningen mellom lover, forskrifter, rundskriv, veiledere etc, nye regler fra 2010 om samtykke fra kun én av foreldrene, helsepersonells oppmerksomhetsplikt overfor mindreårige når foreldre blir alvorlig syke, og retten til helsetjenester for de med ulovlig opphold i landet. Lovspeil mellom den opphevede kommhtjl og den nye helse- omsorgstjenesteloven og folkehelseloven.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (256 sider)

2012
Mars 2012
Betydelig utvidet ny utgave av Juss for sykepleiere
Juss for sykepleiere, 2. utgave 2012
Oppdatering om blant annet: de betydelige endringene som følge av Samhandlingsreformen (kommhtjl ble opphevet og erstattet av helse- og omsorgstjenestelov og folkehelselov), nye regler om vergemål og verger i ny vergemålslov, e-helsesystemer som blant annet eResepter/Mine resepter, Mine vaksiner og Nasjonal kjernejournal, rettslige utfordringer ved bruk av Facebook og andre sosiale medier, nytt kapittel med sammenhengen og rangordningen mellom lover, forskrifter, rundskriv, veiledere etc, nye regler fra 2010 om samtykke fra kun én av foreldrene, helsepersonells oppmerksomhetsplikt overfor mindreårige når foreldre blir alvorlig syke, og retten til helsetjenester for de med ulovlig opphold i landet. Lovspeil mellom den opphevede kommhtjl og den nye helse- omsorgstjenesteloven og folkehelseloven.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (267 sider)

2015
Januar 2015
Ny bok om smittevernlovgivningen
Smittevernlovgivningen, 2015
En samlet fremstilling av den norske smittevernlovgivningen, herunder aktørene i smittevernet, omfanget av smittsomme sykdommer, smittedes rettigheter og plikter ved smittsom sykdom, undersøkelser og vaksinasjoner mot smittsomme sykdommer, smittevernet knyttet til miljøsmitte (næringsmidler, vann, dyrefôr, kosmetisk industri etc), beskyttelse av arbeidstakere og andre mot biologiske faktorer, det internasjonale smittevernsarbeidet og kriseberedskapen ved utbrudd av alvorlig smittsom sykdom mv. Mange gode faglige innspill fra en rekke personer som har lest gjennom ulike deler av manuset, blant annet personer ansatt ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Oslo universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (315 sider)

2015
Januar 2015
Ny oppdatert utgave av Juss for jordmødre
Juss for jordmødre, 5. utgave 2015
Oppdatering om blant annet: den nye pasientjournalloven som fra 1.1.2015 åpner opp for at helsepersonell kan få taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret om hvem som har foreldreansvaret, vesentlig utvidelse av jordmødres begrensede rekvireringsrett, ny barneomsorgsattest, ny omskjæringslov for guttebarn, og nye pilotregler knyttet til misbruk av rusmidler.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (276 sider)

2015
Januar 2015
Ny oppdatert utgave av Juss for helsesøstre
Juss for helsesøstre, 4. utgave 2015
Oppdatering om blant annet: den nye pasientjournalloven som fra 1.1.2015 åpner opp for at helsepersonell kan få taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret om hvem som har foreldreansvaret, vesentlig utvidelse av helsesøstres begrensede rekvireringsrett, ny barneomsorgsattest, ny omskjæringslov for guttebarn, og nye pilotregler knyttet til misbruk av rusmidler.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (256 sider)

2015
Juli 2015
Ny utvidet utgave av Juss for sykepleiere
Juss for sykepleiere, 3. utgave 2015
Oppdatering om blant annet: den nye pasientjournalloven som fra 1.1.2015 åpner opp for at helsepersonell kan få taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret om hvem som har foreldreansvaret, endringene i forskriften om håndtering av legemidler, herunder presisering av "ordinering etter prosedyre", ny barneomsorgsattest, og nye pilotregler knyttet til misbruk av rusmidler. Smittevernregler er viet en større plass i boka, og et nytt kapittel 3 beskriver helse-empowerment-strategien som i økende grad gjennomsyrer myndighetsarbeidet og rettighetslovgivningen.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (288 sider)

2015
Oktober 2015
Første utgave for to nye helsepersonellgrupper - ergoterapeuter og ortopediingeniører
Juss for ergoterapeuter og ortopediingeniører, 2015
Skrevet spesielt for ergoterapeuter og ortopediingeniører. Jeg har undervist for ergoterapeuter og ortopediingeniører, og har også fått gode tips og innspill til boka fra Mona Dahl (ergoterapeut/ Studieleder/Instituttleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag), og Sophie Hill (ortopediingeniør/ Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus). Jeg har også fått god hjelp til å kvalitetssikre medisinske forhold og beskrivelser av overlege Christina Schöndorf ved Oslo universitetssykehus.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (384 sider)

2015
Oktober 2015
Første utgave for ny helsepersonellgruppe - fotterapeuter
Juss for fotterapeuter, 2015
Skrevet spesielt for fotterapeuter som er autorisert helsepersonell med utdanning fra videregående skoles nivå, og som stort sett driver privat praksis i egne klinikker. De blandes ofte sammen med fotpleiere etc som ikke er autorisert helsepersonell. Jeg har undervist for fotterapeuter og boka har et utvalg temaer særlig relevante for fotterapeuter. Jeg har fått mange gode tips til innholdet og fremstillingen fra Anita K. Solberg (fotterapeut/ leder av Fotterapeutforbundet), og god hjelp til å kvalitetssikre medisinske forhold og beskrivelser av overlege Christina Schöndorf ved Oslo universitetssykehus.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (315 sider)

2016
Juni 2016
Ny bok for utenlandsk helsepersonell utenfor EØS som ønsker norsk autorisasjon/ lisens
Nasjonale fag og legemiddelhåndtering, 2016
Profesjonsnøytral lærebok i norsk helse-, trygde- og sosiallovgivning, og legemiddelhåndtering, beregnet for alle typer helsepersonell som kommer fra land utenfor EØS-området (EU- og EFTA-landene) og ønsker norsk autorisasjon/ lisens. Søkere fra disse landene må gjennomgå og bestå et obligatorisk kurs i Nasjonale fag og legemiddelhåndtering. Jeg har i flere år undervist for slikt utenlandsk helsepersonell som ønsker norsk helsefaglig autorisasjon, og det har vist at mye av det norske regelverket er fremmed og uvant for dem.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (340 sider)

2017
Juni 2017
Forfatter av kapittel 2 i den oppdaterte utgaven av Jordmorboka
Jordmorboka, 2. utgave 2017
Forfatter av det oppdaterte kapittel 2 - Lover og forskrifter i den nye andreutgaven av "Jordmorboka" fra 2017. Dette er en overordnet fremstilling av noen generelle helserettslige regler beregnet for jordmødre. Boka er som tidligere satt sammen av bidrag fra en lang rekke fagpersoner og forfattere innenfor jordmorfaget.

Forlag: Cappelen Damm (761 sider)

2023
Forventet i august 2023
Utvidet utgave som også vil bli tilgjengelig som e-bok
Juss for helsesykepleiere, 5. utgave 2023

Ny og betydelig utvidet bok beregnet for praktiserende helsesykepleiere og helsesykepleierstudenter. Boka er utvidet med flere nye kapitler, og en ennå grundigere behandling av hvert enkelt tema. Det har skjedd betydelige endringer i lovgivningen siden forrige utgave, og denne boka er à jour pr 1.8.2023. Den behandler blant annet de nye reglene om avvergingsplikt, som er særlig viktig for helsesykepleieres prevensjonsveiledning for barn og ungdom. Boka vil ventelig også bli tilgjengelig i elektronisk form.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (ca 650 sider)
(NB! foreløpig bokomslagsdesign)

2023
Forventet i september 2023
Utvidet utgave som også vil bli tilgjengelig som e-bok
Juss for jordmødre, 6. utgave 2023

Ny og betydelig utvidet bok beregnet for praktiserende jordmødre og jordmorstudenter. Boka er utvidet med flere nye kapitler, og en ennå grundigere behandling av hvert enkelt tema, med omfattende kildehenvisninger. Det har skjedd betydelige endringer i lovgivningen siden forrige utgave, og denne boka er à jour pr 1.9.2023. Den behandler blant annet de nye og vanskelige reglene om avvergingsplikt. Boka vil ventelig også bli tilgjengelig i elektronisk form.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (ca 675 sider)
(NB! foreløpig bokomslagsdesign)

2023
Forventet i oktober 2023
Utvidet utgave som også vil bli tilgjengelig som e-bok
Juss for sykepleiere, 4. utgave 2023

Ny og betydelig utvidet bok beregnet for praktiserende sykepleiere og sykepleierstudenter. Boka er utvidet med flere nye kapitler, og en ennå grundigere behandling av hvert enkelt tema, med omfattende kildehenvisninger. Det har skjedd betydelige endringer i lovgivningen siden forrige utgave, og denne boka er à jour pr 1.10.2023. Den behandler blant annet de nye og vanskelige reglene om avvergingsplikt. Boka vil ventelig også bli tilgjengelig i elektronisk form.

Forlag: Eget, Advokatfirma Eilertsen (ca 665 sider)
(NB! foreløpig bokomslagsdesign)