Skip to content

Personvern

Denne erklæringen redegjør for hvordan personopplysninger på helseadvokaten.no samles inn, benyttes og vernes.

Det er Advokatfirma Eilertsen ENK (org nr 980 855 457) ved innehaveren Bjørnar Eilertsen (heretter benevnt “Helseadvokaten”) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for all behandling av personopplysninger på helseadvokaten.no.

Her finner du Advokatfirma Eilertsen sin fulle personvernerklæring for virksomheten også utover helseadvokaten.no.

Helseadvokaten behandler i hovedsak registrerte opplysninger med grunnlag i avtale vi har med den registrerte. Er vedkommende ikke kunde eller klient kan vi også behandle opplysninger for å gjennomføre registreringen av kunde eller klientforholdet, dersom vedkommende ønsker å bli kunde eller klient.

For visse formål vil Helseadvokaten basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. For de ulike frivillige nettbaserte tjenestene som Reservasjonskalenderen, Kontaktskjema, og øvrige elektroniske skjemaer for interesse for tilgang til digitale opptak, innhentes det særskilt elektronisk samtykke som ledd i avtaleinngåelsen.

For visse formål vil opplysningene behandles med grunnlag i Helseadvokatens berettigede interesser, men da for tilfeller hvor den aktuelle behandlingen klart faller utenfor det kunde-/ klientforholdet ellers naturlig omfatter.

Ved registrering på elektronisk skjema (Reservasjonskalender, Kontaktskjema og øvrige skjemaer for ønske om digital tilgang til tjenester) registrerer Helseadvokaten følgende opplysninger, avhengig av det enkelte skjemaets innhold: navn, e-postadresse, telefonnummer (eventuelt), navn på arbeidsgiver (eventuelt), ønsket dato for fagdag/ kurs/ undervisning (eventuelt), angitt ønsket omfang og innhold på kursdag mv.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til Helseadvokaten, men for å kunne administrere henvendelsene må Helseadvokaten minimum lagre de ovennevnte opplysningene i vårt register.

Formålet med innsamlingen, registreringen og behandlingen av personopplysninger er å følge opp henvendelser på en god måte. Helseadvokaten benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon om ulike aktiviteter, arrangementer, nyutgivelser av bøker og andre ting som kan være interessante tilknyttet formålet til Helseadvokaten, så langt det fremgår av avtalen knyttet til den aktuelle innsamlingen.

Det er mulig å frivillig registrere sin interesse på ulike undersider og tjenester på helseadvokaten.no for å få Helseadvokaten som foredragsholder på fagdager og webinarer, eller få tilgang til tidligere avholdte digitale webinarer, blant annet i Reservasjonskalenderen og på Kontaktskjema. For dette formålet lagres opplysninger om e-postadresse, for- og etternavn, telefonnummer og navn på arbeidsgiver/ oppdragsgiver. Innsamlede opplysninger blir kun benyttet til nødvendig kundebetjening knyttet til å håndtere forespørselen, og opplysningene innhentet på denne måten slettes når formålet er oppfylt.

E-postadressen blir ikke gjort kjent for andre abonnenter på e- postlisten. Ved mottak av e-poster har den registrerte mulighet til å slette seg fra e-postlisten med umiddelbar virkning.

Helseadvokaten.no selger aldri personopplysninger eller e- postadresser til noen tredjepart, og helseadvokaten.no bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med/til tredjepart. Det kan imidlertid hende at en ekstern tredjepart benyttes til å utføre oppgaver på vegne av helseadvokaten.no som databehandler etter personopplysningsloven, men vedkommende vil i så fall ikke ha anledning til å benytte personopplysninger på noen annen måte enn det som her er angitt. Helseadvokaten.no vil sikre dette gjennom databehandleravtaler.

Helseadvokaten bruker samtykke som behandlingsgrunnlag for utdrag og sitater fra henvendelser som gjengis på vår kundeanbefalingsside med navn. For øvrig benyttes ikke navn eller andre identifiserende kjennetegn på forfatterne av kundeanbefalinger. Det er alltid mulig å reservere seg mot videre bruk av sitater dette ved å gi beskjed til Helseadvokaten: bjornar@helseadvokaten.no.

Registrerte personopplysninger som er innhentet via Reservasjonskalenderen, Kontaktskjema eller andre elektronisk utfylte og innsamlede skjemaer for tilgang til digitale eller andre tjenester, slettes når henvendelsen fra kunden/ den potensielle kunden er ferdig håndtert, uten at det har ledet til noe oppdrag eller salg av digitale eller andre tjenester.

For henvendelser som leder til et oppdrag eller levering av digitale eller andre tjenester, slettes opplysningen i tråd med personvernerklæringen til Advokatfirma Eilertsen som du finner her.

Innsyn/ Retting/ Sletting
Som registrert kan du be om innsyn i alle opplysninger Helseadvokaten har lagret om deg. Du kan be om å få en kopi av dette hvis det skulle være ønskelig. Dersom du mener at noen av opplysningene Helseadvokaten har registrert er uriktige har du rett til å få disse rettet. Du kan også be om å få dine opplysninger slettet, med unntak av det som er oppbevaringspliktig ifølge lovgivning. Hvis du ønsker noe av dette kan du sende en skriftlig henvendelse til Helseadvokaten: bjornar@helseadvokaten.no

Dataportabilitet
Der vårt behandlingsgrunnlag er samtykke har du rett til å ta med deg dine registrerte opplysninger fra Helseadvokaten over til en annen virksomhet, samt å få de utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du kan kreve at personopplysningene overføres direkte til den nye behandlingsansvarlige når og hvis dette er teknisk mulig.

Begrense behandling
Den registrerte kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres. Du kan lese mer om dine rettigheter og hva disse innebærer på Datatilsynets hjemmesider.

Klage til Datatilsynet
Hvis du føler at ditt personvern har blitt krenket har du rett til å klage til Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside kan du lese mer om hvordan du skal gå frem ved en eventuell klage.

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personvernregelverkets krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Det er bare utvalgte personer som har tilgang til personopplysningene. Helseadvokaten har tilgang til alle opplysningene. Databehandleren Lighthouse AS har tilgang til opplysninger som har blitt kjent for dem i forbindelse med deres oppdrag/håndtering av lyd- og videoopptak og øvrige tjenester de leverer til Helseadvokaten.

Helseadvokaten har gode rutiner for tilgangskontroll til kunderegister og for behandling av personopplysninger. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Helseadvokaten arrangerer mange fagdager, kurs, foredrag og undervisningsdager i samarbeid med ulike oppdragsgivere og deres ansatte, medlemmer, studenter mv.

Helseadvokaten samler ikke inn deltakerlister på kursene, eller informasjon om deltakeres navn, e-postadresse eller kontaktopplysninger på annen måte. I enkelte tilfeller, og etter nærmere avtale med oppdragsgiver, innhentes det akkumulerte statistiske opplysninger i form av geografiske opplysninger om hvilken kommune og hvilket fylke den enkelte deltaker kommer fra. Helseadvokaten vil normalt dessuten få kunnskap om det totale antall deltakere på et fysisk eller digitalt nedlastbart kurs.

I avtalen mellom Helseadvokaten og oppdragsgiver er det alltid avtalt at oppdragsgiver skal stå for all direkte kommunikasjonen med sine ansatte, medlemmer, studenter etc. Dette gjelder for eksempel lenke (URL) for møteinnkalling på digitale plattformer som Zoom® og Teams®, lenke (URL) til landingsside på helseadvokaten.no, felles passord til videoopptaket og annet digitalt tilgjengelig skriftlig materiale på helseadvokaten.no. Det gjelder også betjening av deltakeres spørsmål før, under og etter tilgangsperioden. Er det avtalt distribusjon av skriftlig presentasjon til deltakerne i etterkant, skjer også dette via oppdragsgiver.

Ved digitale webinarer, hvor deltakerne logger seg på en møteinnkalling på Zoom®, Teams® eller annen plattform, vil det normalt være Helseadvokaten som har generert lenken for innkallingen, og står som møtevert (“host”). Helseadvokaten har imidlertid ikke mer informasjon enn det brukerne selv benytter ved registreringen/ innloggingen, i hovedsak det aktuelle brukernavnet som deltakeren velger å benytte. Distribusjonen av den elektroniske møteinnkallingen står oppdragsgiver for.

Helseadvokaten utarbeider egne skriftlige orienteringer om hvordan det digitale videoopptaket vil foregå, ment for å distribueres til deltakerne i forkant av fagdagen, kurset, undervisningen. I avtalene med oppdragsgiver som involverer opptak i en eller annen form, er det alltid et eget avsnitt/punkt som pålegger oppdragsgiver å videreformidle uendret slik informasjon fra Helseadvokaten om hvordan det digitale videoopptaket vil foregå.

Digital tilgang til videoopptaket fra helseadvokaten.no krever ingen nedlasting, kun avspilling (strømming). Strømming av videoopptaket fungerer godt på ulike plattformer som blant annet PC, nettbrett og mobiltelefon. Det er ingen begrensninger i totalt antall avspillinger, antall samtidige brukere, antall pålogginger eller hvor mange ganger berettigede deltakere kan se på webinaret i tilgangsperioden.

Videoopptak vil kun være rettet mot Bjørnar Eilertsen og hans presentasjon, og ikke deltakerne eller andre som er til stede. Opptak av lyd tilknyttet videoopptaket skjer ved hjelp av egen “mygg” som Helseadvokaten bærer, uavhengig av om det også benyttes egen mikrofon i foredragslokalet. Avhengig av lokalenes utforming og størrelse vil spørsmål og kommentarer fra deltakerne ofte kunne fanges opp i tilstrekkelig lydkvalitet på opptaket ved hjelp av nevnte “mygg”. I andre tilfeller benyttes det separat mikrofon for spørsmål og kommentarer fra deltakerne.

Etter at fagdagen, kurset, undervisningen er gjennomført blir opptaket gjennomgått, redigert og indeksert, slik at det er mulig å gå direkte til de enkelte delene av opptaket. Eventuelle deltakere eller andre som utilsiktet måtte ha kommet med på videoopptaket i identifiserbar stand, blir redigert vekk (klippet vekk eller “blurret ut”). Spørsmål og kommentarer fra deltakerne blir normalt gjengitt med teksting på det publiseringsklare opptaket, uten at eventuelt navn eller identitet angis.

Helseadvokaten samler inn nettstedsdata med bruk av informasjonskapsler/cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på din enhet, og etter ekomloven § 2-7b kreves det at du er informert om, og har samtykket til bruken av de fleste slike.

Det innhentes vanlig besøksstatistikk for helseadvokaten.no. Dette er statistikk som genereres automatisk over besøkendes IP-adresser, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, språk, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Statistikken gir vanligvis ikke informasjon som kan knyttes til den enkelte besøkende. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med drift og videreutvikling av nettsidene.

På helseadvokaten.no samles også inn og oppbevares loggdata over hvilke bilder og linker man kikker på, for å kunne lære hva de besøkende er opptatt av, samt forbedre layout og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å produsere interne trafikkstatistikker hos helseadvokaten.no.

Ved avspilling av digitale videoopptak av foredrag og webinarer som Helseadvokaten har avholdt, registrerer videoavspillingstjenesten normalt totalt antall ganger hver video blir avspilt.

Du kan endre dine samtykker til cookies i innstillingene i din nettleser.

(kommer snart – når nettbutikken åpner)

Helseadvokaten har inngått databehandleravtaler med følgende leverandører:

  1. Lightvision AS for digitale opptakstjenester og diverse programmerings- og IT-tjenester

Lightvision AS har taushetsplikt i henhold til egen taushetserklæring, og instrueres av Helseadvokaten i alle forhold knyttet til Helseadvokatens oppdragsgivere.

Helseadvokaten forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut.

Har dere spørsmål om personvern/GDPR kan dere kontakte Helseadvokaten ved Bjørnar Eilertsen på:

e-post: bjornar@helseadvokaten.no
telefon: 997 440 22